Hr Hr România, Alba Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 17 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

ANUNT CONCURS

#Posta #Alba #concurs
C.N. "#Posta Romana" S.A. organizeaza in data de 22.O4.2019 ora 10:00, la sediul Oficiului
Judetean de Posta Alba, str, N. Titulescu, nr. 1OA, #Alba Iulia, #concurs deschis, pentru ocuparea a
patru posturi de:
. factor postal distribuitor urban,
. in cadrul Oficiului Postal Sebes,
pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore/zi.
Principalele atributii :
' Preluarea de la sediul oficiului postal a trimiterilor sosite si distribuirea lor in sectorul
re pa rtizat Afişează tot

' Primrrea si achitarea mandatelor postale, electronice si pensii
. Contracta re a bona mente presa .
' Incasarea pe teren a facturilor, ratelor, s.a. in baza contractelor si conventiilor lncheiate. ' Vanzarea pe teren a timbrelor, efectelor postale si marfurilor comerciale.
. Indeplinirea actelor de procedura.
. Vid a rea cu trilo r d e scriso ri .
Principalele responsabilitati :
' Raspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.
' Raspunde de respectarea programului de Iucru si folosirea integrala a timpului de munca
pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.
' Raspunde de executarea la timp si de calitate a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor repartizate. ' Raspunde integral de pagubele aduse in masura in care a contribuit la producerea pagubei.
' Raspunde civil, material, disciplinar, administrativ sau dupa caz, penal, in conformrtale cu
normele legale in vigoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii
revin, precum si de realitatea si legalitatea documentelor pe care le-a intocmit, le-a semnat
sau la care a participat si care privesc utilizarea mijloacelor materiale si banesti
Conditii de participare:
. invatamintobligatoriu
Competente necesare :
. abilitati de comunicare, prezentare
. lucru in echipa
. rezistenta la munca fizica si stres
Probe de_ concurs:
. interviu (pondere la media finala 100%)
Media minima de admitere : 6 (sase ).
Termen limita de inscriere ; 19.04.2019 ora 16:OO.
GOP] .apncAn"
,, UfnS ]
lntertek .^RY:!'JI",
]
Documentele necesare pentru inscriere :
' cerere de inscrtere Ia concurs adresata Directorului General, cu mentionarea postului vizat;
' copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz (origrnal si copie);
' copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (original si copie);
. curriculum vitae;
' cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
Locul de depunere a documentelor:
Actele solicitate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea,
la sediul oficiului ludetean de Posta Alba, str. N. Titulescu 10A, Alba Iulia.
Persoana de contact: Valeanu Dalia, telefon 0258/818066.
Ltsta candidatilor selectati se va afisa la sediul O.l.P. Alba, in data de 22.04.2019 dupa ora 8,00.
Rezultatele concursului se vor afisa ln termen de 2 zile lucratoare de la data fi nalizarii concursului,
la sediul Oficiului Judetean de Posta Alba, str. N. Titulescu 10A, Alba Iulia si pe site-ul companiei
UryW-pQsttfo_lf eX e.jA, secti u n ea " Ca ri ere" .
Procedura de contestare a rezultatelor concursului: Eventualele contestatii se post depune la
sediul Oficiului Judetean de Posta Alba, str. N. Titulescu 10A, Alba Iulia, in termen de I zi lucratoare
de Ia data afisarii rezultatelor. Se pot contesta numai notele obtinute la proba Operare pC si proba
scrisa, sau situatiile de incompatibilitate privind componenta comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor la contestatirle depuse se face prin afisare la sediul companiei unde s-a
desfasurat concursul precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de 1zi lucratoare de la
expirarea termenului prevazut pentru depunerea contestatiilor,
Tematica si bibliografie concurs:
' Prezentare Posta Romana; site-ul www.posta-romana.ro > prezentare.
' Servicit de corespondenta in Romania. Clasificare si definitii; site-ul www.posta-romana.ro >
servicii expeditori
' Serviciul de corespondenta interna standard, Servicii suplimentare. Definitii; site-ul
www.posta-romana.ro > servicii expeditori
' Transfer de bani in Romania. Clasificare si definitii; site-ul www.posta-romana.ro > servicii
exped itorr
' Termeni si expresii definite in intelesul Ordonantei Guvernului nr.13/2013 privind serviciile
postale aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.787/2O13; site-ul www.postaromana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > OG nr. 13/ZOt3, art.2. ' Drepturile si obligatiile salariatilor postali; cCM 2ot9-2020, art. 29 ' Reguli de conduita etica a salariatilor postali; Codul de conduita etica pentru salariatii din
domeniul operational, transmis de catre C.N.P.R. cu adresa nr.lO7l2833l19.12.2011.

Hr Hr România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 12 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureş organizează concurs

#Mure #concurs
Asistent medical comunitar
Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureş
Angajator: Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureş
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Mureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție
Termen expirare: 11 zile
9 aprilie 2019

Afişează tot

Primăria Comunei Sângeorgiu de #Mureş organizează #concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical comunitar – cod COR 325301.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii/superioare în domeniul medical;
experiență de minimum 3 ani în muncă.
constituie avantaj:
experiența în muncă în domeniul sanitar;
să fie persoană din comunitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
09 mai 2019, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei Sângeorgiu de Mureş, str. Petki David nr. 130, Sângeorgiu de Mureş, telefon 0265/318.026, interior 337.

Hr Hr România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 8 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Muncitor (conducător auto)

#concurs
Muncitor (conducător auto)
Primăria Municipiului Târgu Mureș, Județul Mureș
Angajator: Primăria Municipiului Târgu Mureș, Județul Mureș
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Mureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Termen expirare: 7 zile
29 martie 2019

Afişează tot

Primăria Municipiului Târgu Mureș, Județul Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor (conducător auto) – Formația de Întreținere și transport, Serviciul Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale/medii;
vechime – minimum 5 ani;
permis de conducere categoriile: B, C, E.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 aprilie 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 aprilie 2019, ora 10:00: proba practică – la sediul Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi, Str. Prutului nr. 24;
30 aprilie 2019, ora 10.00 – interviul.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3, camera 85, Județul Mureș, telefon 0265/268.330, interior 110.#concurs

Petre Petre România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 22 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș organizează concurs

#Aeroportul #T #concurs #Electrician
R.A. #Aeroportul Transilvania #Tîrgu Mureș organizează #concurs pentru ocuparea postului de #Electrician de intretinere si reparatii. Nr. posturi: 5

Conditii necesare:
Afişează tot

• Absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializarea de lucrator calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii sau absolventi de scoli tehnice postliceale cu diploma in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii
• Autorizare de electrician cat. I emisa de ANRE valabila
• Permis de conducere cat. B
• Apt efort fizic si psihic;

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

• Scrisoare de intentie
• Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
• Copie Autorizatie de electrician cat. I emisa de ANRE valabila
• Cv (Curriculum Vitae) model UE (Europass)
• Cazier judiciar
• Alte calificari
• Copie C.I. sau BI
• Copie permis conducere cat. B
• Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate

Data limita de inscriere: 04.02.2019 ora 16:00

Mai multe detalii pe pagina de internet:
https://www.aeroportultransilvania.ro/conditii-concurs-electrician-de-intretinere-si-reparatii-cor-741307-

Afişează mai multe job-uri