Hr Hr România, Alba Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 17 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

ANUNT CONCURS

#Posta #Alba #concurs
C.N. "#Posta Romana" S.A. organizeaza in data de 22.O4.2019 ora 10:00, la sediul Oficiului
Judetean de Posta Alba, str, N. Titulescu, nr. 1OA, #Alba Iulia, #concurs deschis, pentru ocuparea a
patru posturi de:
. factor postal distribuitor urban,
. in cadrul Oficiului Postal Sebes,
pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore/zi.
Principalele atributii :
' Preluarea de la sediul oficiului postal a trimiterilor sosite si distribuirea lor in sectorul
re pa rtizat Afişează tot

' Primrrea si achitarea mandatelor postale, electronice si pensii
. Contracta re a bona mente presa .
' Incasarea pe teren a facturilor, ratelor, s.a. in baza contractelor si conventiilor lncheiate. ' Vanzarea pe teren a timbrelor, efectelor postale si marfurilor comerciale.
. Indeplinirea actelor de procedura.
. Vid a rea cu trilo r d e scriso ri .
Principalele responsabilitati :
' Raspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.
' Raspunde de respectarea programului de Iucru si folosirea integrala a timpului de munca
pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.
' Raspunde de executarea la timp si de calitate a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor repartizate. ' Raspunde integral de pagubele aduse in masura in care a contribuit la producerea pagubei.
' Raspunde civil, material, disciplinar, administrativ sau dupa caz, penal, in conformrtale cu
normele legale in vigoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii
revin, precum si de realitatea si legalitatea documentelor pe care le-a intocmit, le-a semnat
sau la care a participat si care privesc utilizarea mijloacelor materiale si banesti
Conditii de participare:
. invatamintobligatoriu
Competente necesare :
. abilitati de comunicare, prezentare
. lucru in echipa
. rezistenta la munca fizica si stres
Probe de_ concurs:
. interviu (pondere la media finala 100%)
Media minima de admitere : 6 (sase ).
Termen limita de inscriere ; 19.04.2019 ora 16:OO.
GOP] .apncAn"
,, UfnS ]
lntertek .^RY:!'JI",
]
Documentele necesare pentru inscriere :
' cerere de inscrtere Ia concurs adresata Directorului General, cu mentionarea postului vizat;
' copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz (origrnal si copie);
' copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (original si copie);
. curriculum vitae;
' cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
Locul de depunere a documentelor:
Actele solicitate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea,
la sediul oficiului ludetean de Posta Alba, str. N. Titulescu 10A, Alba Iulia.
Persoana de contact: Valeanu Dalia, telefon 0258/818066.
Ltsta candidatilor selectati se va afisa la sediul O.l.P. Alba, in data de 22.04.2019 dupa ora 8,00.
Rezultatele concursului se vor afisa ln termen de 2 zile lucratoare de la data fi nalizarii concursului,
la sediul Oficiului Judetean de Posta Alba, str. N. Titulescu 10A, Alba Iulia si pe site-ul companiei
UryW-pQsttfo_lf eX e.jA, secti u n ea " Ca ri ere" .
Procedura de contestare a rezultatelor concursului: Eventualele contestatii se post depune la
sediul Oficiului Judetean de Posta Alba, str. N. Titulescu 10A, Alba Iulia, in termen de I zi lucratoare
de Ia data afisarii rezultatelor. Se pot contesta numai notele obtinute la proba Operare pC si proba
scrisa, sau situatiile de incompatibilitate privind componenta comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor la contestatirle depuse se face prin afisare la sediul companiei unde s-a
desfasurat concursul precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de 1zi lucratoare de la
expirarea termenului prevazut pentru depunerea contestatiilor,
Tematica si bibliografie concurs:
' Prezentare Posta Romana; site-ul www.posta-romana.ro > prezentare.
' Servicit de corespondenta in Romania. Clasificare si definitii; site-ul www.posta-romana.ro >
servicii expeditori
' Serviciul de corespondenta interna standard, Servicii suplimentare. Definitii; site-ul
www.posta-romana.ro > servicii expeditori
' Transfer de bani in Romania. Clasificare si definitii; site-ul www.posta-romana.ro > servicii
exped itorr
' Termeni si expresii definite in intelesul Ordonantei Guvernului nr.13/2013 privind serviciile
postale aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.787/2O13; site-ul www.postaromana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > OG nr. 13/ZOt3, art.2. ' Drepturile si obligatiile salariatilor postali; cCM 2ot9-2020, art. 29 ' Reguli de conduita etica a salariatilor postali; Codul de conduita etica pentru salariatii din
domeniul operational, transmis de catre C.N.P.R. cu adresa nr.lO7l2833l19.12.2011.

Hr Hr România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 22 Feb 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Job-urile disponibile

#Brasov #Cluj #Alba #Bucuresti
Lectura pentru final de saptamana - Job-urile disponibile

- Manager Departament FTL-LTL – companie multinationala (casa de expeditii) – pachet salarial customizat pe experienta candidatului
- HR Manager - companie multinationala de productie – automotive - (1.800 - 2.000 euro net)
- Inginer vanzari echipament electric - #Brasov - companie multinationala (4.500 - 6.000 ron net) Afişează tot

- Product Manager servere si storage – Bucuresti - companie multinationala – distributie IT&C - pachet salarial customizat pe experienta candidatului
- Presales – Bucuresti - companie multinationala – distributie IT&C - pachet salarial customizat pe experienta candidatului
- Tehnician automatist - #Cluj, #Alba sau Sibiu - companie multinationala (1.000 - 1.500 euro net)
- Account Manager - Bucuresti - solutii IT&C (800 - 1.000 euro net)
- Customer care/logistica - Bucuresti - companie multinationala (3.000 - 3.500 ron net)
- Inginer ofertare (waste management) - #Bucuresti - companie multinationala (6.000 - 8.000 ron net)
- Manager proiectare (industria mobilei) - Sovata - companie multinationala (1.800 - 2.000 euro net)

CV-urile pot fi trimise la georgiana.otet@georgiamanagement.ro

Afişează mai multe job-uri