Alfa Work Alfa Work România, Cluj Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 1 Dec 2018
Locuri de muncă, rapid şi uşor

 Asistent de cercetare (2 posturi) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent de cercetare – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent de cercetare poziţia 28: doctorand în domeniul inginerie industrială, preocupări de cercetare în domeniul tehnologiilor aditive de fabricaţie, nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice asimilate pe parcursul studiilor; Cunoaşterea limbii engleze – nivel foarte bun; cunoştinţe de operare pe calculator – MS Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop; cunoştinţe de proiectare CAD în soituri specializate – SolidWorks, Creo Parametric, UX for Additive Manufacturing.
asistent de cercetare poziţia 47: doctor în domeniul inginerie industrială; experienţă în domeniul ccrcetare-dczvoltare; studii de caz realizate în domeniul proiectări de piese complexe pentru fabricaţia lor prin SLM; cercetări teoretice şi experimentale pentru optimizarea/îmbunătăţirea procesului SLM; nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice asimilate pe parcursul studiilor; cunoaşterea limbii engleze – nivel foarte bun; cunoştinţe de operare pe calculator – MS Office, Adobe Acrobat. Adobe Photoshop; cunoştinţe de proiectare CAD şi analize cu elemente finite FEA în soituri specializate: SolidWorks, ANSYS şi Creo Parametric; cunoştinţe de proiectare şi programare a tehnologiilor aditive (Additive Manufacturing): Magics, MeshMixer, Realizer, AutoFab şi UX for AM.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 decembrie 2018, orele 11.00 – 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Universitatății Tehnice din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 28, judeţul Cluj, e-mail Bianca.Camarasan@staff.utcluj.ro, telefon 0264/202.330.